2010, ജൂലൈ 28, ബുധനാഴ്‌ച

ഇര


ഇത് ഒരു പ്രതീകമാണ്!
എന്തിന്‍റെ?
വിദ്യാഭ്യാസ കൊള്ളയുടെ..
കച്ചവടത്തിന്‍റെ...
ചൂഷണത്തിന്‍റെ...
ഊറ്റി എടുത്തതിന്‍റെ....

അറിവ് കൊടുത്തു കാശുണ്ടാക്കി തടിച്ചു കൊഴുത്തപ്പോള്‍...!!


കാടന്‍ വിദ്യാഭ്യാസ സംഹിതക്ക് നല്ല നമസ്കാരം..!!!!!

3 അഭിപ്രായങ്ങൾ: